Ödenmemiş Aidatlara Gecikme Tazminatı

Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

 

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının (aidat) tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)

(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle; birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “yüzde on” ibaresi “yüzde beş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu (Kmk.) md.20de düzenlenen gecikme tazminatı, hem temerrüt faizini hem de cezai şartı içeren bir tazminattır.

Kanun koyucu ortak gider veya avans borcunu süresinde ödemeyen kat malikinin 3095 sayılı kanun gereğince sadece yıllık % 9 oranında temerrüt faizi ödemesini yeterli görmemiş, yıllık % 51 oranında cezai şartı da bizzat ekleyerek (kanuni ifaya eklenen cezai şart) bu hükmü ve oranı tanzim etmiştir.

Bu gerekçe, vergi alacaklarını düzenleyen kanunlarımızda da olduğu gibi KMKda da yerini almıştır.

Aylık işlenen %5 tutarındaki oran genelde gecikme faizi olarak bilinmektedir. Ancak doğrusu,  aidatlara işlenen %5 oranındaki tutar gecikme tazminatı dır.

Aylık %5 olarak belirtilen gecikme tazminat oranı yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yok ise bu oran kanunda belirtilen aylık %5 olarak hesaplanır.

Şimdi örnek bir hesaplama yapalım;

100 TL aidatı olan bir binadaki şahısın 31.03.2018 tarih itibari ile hesap kesimi yaptığımızı varsayalım.

Hesap Kesim Tarihi : 09.02.2018

Aylık Gecikme Tazminat Oranı : %5

Açıklamalar ;

  1. Aylık %5 olarak işlenen tutar sadece ana paraya işlenir. Daha önceden hesaplanarak ana paraya eklenen tazminat tutarı gözardı edilir.
  2. Hesaplanan tazminat tutarı günlük %5 üzerinden hesaplanmıştır.

NOT : Yukarıdaki hesaplama BİYOS web sayfasından alınmıştır.

(https://www.biyos.net/destek/odenmemis-aidatlara-aylik-gecikme-faizi-hesaplanmasi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir